24 नोव्हेंबर - 12 ऑगस्ट - इंटोकिल्डेअरमधील कार्यक्रम